Starclass Hosting Starclass Hosting
Leenderweg 221
5643 AH Eindhoven
040 - 29 39 222
onze openingstijden zijn:
maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur
e-mail administratie
e-mail sales

Algemene Voorwaarden Starclass HostingArtikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.


1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.
1.2 Bijlage: aanhangsel bij de Algemene Voorwaarden, die onlosmakelijk deel uitmaakt van de Algemene Voorwaarden;
1.3 Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
1.4 Dienst: de dienst van Starclass Hosting, omschreven in de Overeenkomst, waarmee, via de technische infrastructuur van Starclass Hosting, toegang wordt verkregen tot internet, elektronische informatie en e-mails worden uitgewisseld, serverruimte wordt aangeboden, danwel enige andere faciliteit ten behoeve van Klant wordt aangeboden
1.5 E-mailadres: een op naam van Klant gestelde adrescode, voor het uitwisselen van elektronische berichten via internet, welke door Starclass Hosting aan Klant ter beschikking wordt gesteld.
1.6 Intellectuele eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele en industriële eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op know how en eenlijnsprestaties.
1.7 Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee Starclass Hosting een Overeenkomst heeft gesloten of die de Website van Starclass Hosting bezoekt.
1.8 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Starclass Hosting en Klant op grond waarvan Starclass Hosting Producten en/of Diensten ter beschikking stelt of levert.
1.9 Partij: iedere Partij bij de Overeenkomst.
1.10 Producten: iedere op grond van de Overeenkomst door Starclass Hosting ter beschikking te stellen, te leveren of geleverd goed, waaronder mede begrepen Programmatuur.
1.11 Programmatuur: de Programmatuur die door Starclass Hosting aan Klant ter beschikking wordt gesteld ten einde Klant in staat te stellen van de Dienst gebruik te kunnen maken.
1.12 Wachtwoord: een door Starclass Hosting toegekende code waarmee, in combinatie met de Toegangscode, gebruik kan worden gemaakt van de Dienst.
1.13 Website: de website van Starclass Hosting, bereikbaar via de URL www.starclasshosting.nl.


Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering door Starclass Hosting van Diensten en/of Producten aan of ten behoeve van Klant.
2.2 De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Producten en/of Diensten die Starclass Hosting geheel of ten dele van derden heeft betrokken en, al dan niet bewerkt, aan Klant doorlevert, alsmede op Diensten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, Overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht van Starclass Hosting door een derde aan Klant worden geleverd.
2.3 De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik door Klant van de Website.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 In verband met de specifieke aard van een bepaalde Overeenkomst kan in die Overeenkomst worden afgeweken van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden, onverminderd hetgeen bepaald in artikel 2.6.
2.6 Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling een nieuwe bepaling vast stellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
2.7 Starclass Hosting is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Starclass Hosting zal de wijziging via de Website of e-mail bekendmaken. De wijzigingen treden 30 (dertig) dagen na deze bekendmaking, danwel op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld, in werking. Indien Klant een wijziging in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren heeft hij gedurende 4 (vier) weken voorafgaand aan de datum waarop de nieuwe Algemene Voorwaarden van kracht worden, de mogelijkheid om de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen.

Artikel 3 Aanbieding en Overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen van Starclass Hosting zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
3.2 Tenzij nadrukkelijk anders is vermeld, heeft een aanbieding of offerte gedaan door Starclass Hosting een geldigheidsduur van 8 (acht) dagen.
3.3 Overeenkomsten komen pas tot stand op het moment dat Starclass Hosting de bestelling van Klant door middel van een schriftelijke danwel elektronische bevestiging heeft aanvaard. Starclass Hosting is gerechtigd een bestelling te weigeren, zij is daarbij niet gebonden haar redenen in dit verband te vermelden.
3.4 Indien Klant een Overeenkomst binnen 7 (zeven) dagen na de totstandkoming daarvan annuleert, dient Klant aan Starclass Hosting 25% (vijfentwintig procent) van het totaalbedrag van de Overeenkomst te vergoeden, met een minimum van €25,- (vijfentwintig euro). De eventuele set-up kosten dienen tevens te worden vergoed.
3.5 Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende Producten en/of Diensten.

Artikel 4 De Dienst
4.1 De exacte inhoud van de te leveren Producten en/of Diensten is bepaald in de Overeenkomst.
4.2 Starclass Hosting zal zich inspannen de Dienst met zorg en overeenkomstig de overeengekomen afspraken en procedures uit te voeren.
4.3 Starclass Hosting kan niet garanderen dat Klant te allen tijde gebruik kan maken van de Dienst. Storingen in de Dienst kunnen onder meer optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonie verbindingen, bezetting van inbelpunten of storingen in het elektriciteitsnetwerk.
4.4 Starclass Hosting is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de Dienst.
4.5 Starclass Hosting is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de Dienst. Indien, naar het oordeel van Starclass Hosting, de wijziging en/of verbeteringen de bereikbaarheid en het functioneren van de Dienst aanmerkelijk nadelig beïnvloed, zal Starclass Hosting Klant binnen een redelijke termijn voor de invoering van de wijziging en/of verbetering op de hoogte brengen.
4.6 Starclass Hosting stelt zich tot doel de systemen zo goed mogelijk beschikbaar te houden en technische of andere storingen zo veel mogelijk te beperken. Klant verklaart Starclass Hosting nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van de dienst en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen.

Artikel 5 Medewerking Klant
5.1 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst dient Klant zelf zorg te dragen voor de benodigde hardware en Programmatuur, randapparatuur en verbindingen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
5.2 Klant zal zich bij het gebruik van de Dienst houden aan de relevante wet- en regelgeving, aan het door Starclass Hosting opgestelde Gebruikersreglement, opgenomen in Bijlage 1 van deze Algemene Voorwaarden, alsmede aan de door Starclass Hosting kenbaar gemaakte instructies en aanwijzingen.
5.3 Starclass Hosting is bevoegd de website van Klant ter promotie te vermelden op haar Website of in andere publicaties. Klant gaat akkoord met een dergelijke vermelding, tenzij Klant hiertegen uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt bij Starclass Hosting.
5.4 Klant zal, voorzover zulks redelijkerwijs noodzakelijk is, zijn medewerking verlenen aan het uitvoeren van de Overeenkomst. Klant zal onder meer tijdig alle voor de levering van de Dienst benodigde gegevens en informatie verstrekken.
5.5 Klant staat ervoor in dat de in artikel 5.4 bedoelde informatie juist en volledig is, alsmede dat hij gerechtigd is de informatie aan Starclass Hosting te verstrekken ten behoeve van de levering van de Dienst. Klant vrijwaart Starclass Hosting tegen eventuele aanspraken van derden terzake.
5.6 Klant zal onverwijld mededeling doen aan Starclass Hosting over wijzigingen in zijn persoons- of bedrijfsgegevens.
5.7 In het geval Starclass Hosting op de locatie van Klant werkzaamheden moet verrichten, zal het personeel van Starclass Hosting of van door Starclass Hosting ingeschakelde derden, in overleg met Klant, toegang verkrijgen tot de locaties en de ruimten waar de werkzaamheden dienen te worden verricht.
5.8 Klant staat in voor de veiligheid van de door haar ter beschikking gestelde ruimten en materialen en zal Starclass Hosting vrijwaren voor aanspraken van derden, personeelsleden daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van Klant of van onveilige situaties in diens organisatie.
5.9 Klant is niet gerechtigd haar rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden of aan derden in gebruik te geven, tenzij Starclass Hosting hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.
5.10 Indien Klant merkt of het vermoeden heeft dat derden zich op oneigenlijke wijze toegang hebben verschaft tot de Dienst, bijvoorbeeld door het gebruik van de Toegangscode en Wachtwoord, dient hij dit binnen 5 (vijf) werkdagen schriftelijk aan Starclass Hosting te melden. Starclass Hosting is niet aansprakelijk voor eventuele schade die een dergelijk oneigenlijk gebruik van de Dienst ten gevolge heeft.
5.11 De Klant die handelt in strijd met zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden is aansprakelijk voor alle schade die daaruit voortvloeit voor Starclass Hosting.
5.12 Klant vrijwaart Starclass Hosting volledig tegen alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van Klant van de Dienst, danwel door het niet nakomen van zijn verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden alsmede het handelen in strijd daarmee.

Artikel 6 Verplichtingen Klant - Vrijwaring
6.1 Klant garandeert dat hij gerechtigd is tot de beschikbaarstelling aan Starclass Hosting van voor de levering van Producten en/of Diensten bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, domeinnamen, logo’s etc.), databestanden, of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijvoorbeeld in een website) en verdere verspreiding en dat geen rechten van derden zich verzetten tegen een dergelijke beschikbaarstelling en verdere verspreiding.
6.2 Klant mag aanduidingen van de rechthebbende met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten niet verwijderen van enige content. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.
6.3 Indien gegevens, die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst door Klant aan Starclass Hosting worden verstrekt, moeten worden aangemerkt als persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, garandeert Klant dat hij met betrekking tot deze gegevens alle wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft nageleefd en dat Starclass Hosting bevoegd is deze gegevens te verwerken.
6.4 Klant vrijwaart Starclass Hosting tegen elke vordering van derden terzake de voorgaande leden van dit artikel, waaronder begrepen – doch niet daartoe beperkt – het volledig schadeloos stellen van Starclass Hosting, waaronder begrepen – doch niet daartoe beperkt – het vergoeden van redelijke kosten voor juridische rechtsbijstand.
6.5 Klant zal desgevraagd aan Starclass Hosting alle medewerking verlenen ten behoeve van tegen derden te nemen maatregelen ter handhaving en verdediging van haar rechten.

Artikel 7 Toegangscode, Wachtwoord en E-mailadres
7.1 Indien Klant van Starclass Hosting een Toegangscode, Wachtwoord en/of E-mailadres(sen) ontvangt is hij niet gerechtigd derden hiervan gebruik te laten maken. De Toegangscode, het Wachtwoord en E-mailadres(sen) zijn strikt persoonlijk.
7.2 Klant is verantwoordelijk voor ieder gebruik van de Toegangscode, het Wachtwoord en het E-mailadres en is aansprakelijk voor al het gebruik dat via de Toegangscode en het E-mailadres van de Dienst wordt gemaakt. Klant vrijwaart Starclass Hosting volledig tegen alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door al het gebruik dat via de Toegangscode en het E-mailadres van de Dienst wordt gemaakt.
7.3 Starclass Hosting is gerechtigd de Toegangscode en het Wachtwoord te veranderen indien dit noodzakelijk is in het belang van het functioneren van de Dienst.

Artikel 8 Prijzen en tarieven
8.1 Alle door Starclass Hosting vermelde prijzen en tarieven luiden in Euro’s en zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. De tarieven kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen, maandelijks of anderszins periodiek verschuldigde bedragen en bedragen die afhankelijk zijn van het gebruik van de Dienst van Starclass Hosting.
8.2 Starclass Hosting is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven te wijzigen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen 1 (één) maand na de bekendmaking daarvan in. De wijziging zal bekend worden gemaakt op de Website of per e-mail.
8.3 Indien Klant niet akkoord wenst te gaan met de in artikel 8.2 bedoelde wijziging heeft hij gedurende 4 (vier) weken voorafgaand aan de datum waarop de wijziging van kracht wordt, de mogelijkheid om de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen.

Artikel 9 Betaling
9.1 De aan Starclass Hosting verschuldigde vergoedingen worden per automatische incasso geïncasseerd of dienen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen bij vooruitbetaling te worden voldaan. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaar stelling van Producten en/of Dienst aan Klant.
9.2 In geval van automatische incasso zal het bedrag binnen 14 (veertien) dagen na feitelijke beschikbaar stelling van de factuur worden geïncasseerd.
9.3 In geval van betaling tegen factuur dient Klant binnen 30 (dertig) dagen na ontvangst van de factuur te betalen, tenzij door Starclass Hosting een andere termijn is aangegeven.
9.4 Indien Klant niet tijdig betaalt, wordt een nieuwe termijn vastgesteld voor betaling. Is ook binnen die termijn niet betaald dan is Klant automatisch in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie nodig is. Klant is vanaf dat moment, zonder nadere aankondiging door Starclass Hosting, rente verschuldigd over het openstaande bedrag.
9.5 Indien Klant na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen, kan Starclass Hosting de vordering ter incasso uit handen geven. Klant is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde wettelijke rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van deze kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum bedrag van € 100,- (honderd euro).
9.6 Alle betalingen door Klant aan Starclass Hosting worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van Klant, ongeacht enige andere aanduiding door Klant.
9.7 Enig beroep door Klant op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.
9.8 Bij speciale acties gelden na het verstrijken van de contractduur de normale tarieven. Indien een product niet in exact dezelfde hoedanigheid terugkeert zal een soortgelijk product als uitgangspunt genomen worden.
9.9 Extra kosten ten gevolge van meerverbruik van de dienst worden berekend op de eerstvolgende factuur.
9.10 Starclass Hosting behoudt zich het recht voor boetes en administratieve kosten op te leggen aan de gebruiker ten gevolge van het handelen in strijd met de voorwaarden: zoals bijvoorbeeld het niet incasseerbaar zijn van een vordering, het doen van onterechte storingsmeldingen, het doorgeven van verkeerde poort-informatie, etcetera.

Artikel 10 Levering, eigendomsvoorbehoud en levertijd
10.1 Alle door Starclass Hosting geleverde zaken blijven eigendom van Starclass Hosting of diens toeleveranciers totdat het verschuldigde onder de Overeenkomst volledig is betaald met inbegrip van eventueel verschuldigde rente en incassokosten.
10.2 Indien Producten op elektronische wijze worden verstrekt, worden de Producten geacht te zijn afgeleverd indien deze in de e-mailbox van Klant zijn aangekomen, ook indien deze e-mailbox bij een derde is gehuisvest.
10.3 Levering geschiedt zo spoedig mogelijk nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, danwel op een in de Overeenkomst vermeld tijdstip. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal Starclass Hosting dit zo spoedig mogelijk aan Klant mededelen. In geval van overmacht als bedoeld in artikel 15 zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Bij overschrijding van de levertijd kan Klant nimmer aanspraak maken op schadevergoeding.

Artikel 11 Intellectuele eigendomsrechten
11.1 Alle intellectuele eigendomsrechten terzake van Programmatuur, Producten en Diensten, waaronder mede begrepen de bijbehorende ontwerpen, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de Dienst en/of Producten, berusten uitsluitend bij Starclass Hosting of diens leveranciers. De levering van de Dienst en/of Producten danwel de terbeschikkingstelling van de Programmatuur strekt niet tot enige overdracht van intellectuele eigendomsrechten.
11.2 Klant verkrijgt slechts, voor de duur van de Overeenkomst, een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de aan hem ter beschikking gestelde Producten, Dienst en Programmatuur voor de overeengekomen doelstellingen. Klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de Algemene Voorwaarden of anderszins aan Klant opgelegd.
11.3 Klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Starclass Hosting de Programmatuur en de resultaten van de Diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen, aan een derde beschikbaar stellen, decompileren of daarop reverse-engineering toepassen, tenzij de wet het toestaat. Voorts is het niet toegestaan beveiligingen of technische (gebruiks)beperkingen te omzeilen.

Artikel 12 Privacy
12.1 Om de Dienst te kunnen bieden dient Starclass Hosting persoonsgegevens te verzamelen.
12.2 Starclass Hosting draagt er zorg voor dat de verzameling van de persoonsgegevens voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
12.3 Klant wordt geacht te hebben kennis genomen van het Privacy Statement van Starclass Hosting (welke beschikbaar is op de Website) en in te stemmen met de daarin beschreven verwerking van zijn persoonsgegevens.

Artikel 13 Garanties / Reclame
13.1 Gebreken die aan Starclass Hosting worden gemeld in een periode van 14 (veertien) dagen na de ontvangst van de Producten en/of de aanvang van de levering van de Diensten zullen door Starclass Hosting, naar haar keuze, ofwel kosteloos worden hersteld ofwel worden vervangen, tenzij het ontstaan van deze gebreken aan Klant valt toe te rekenen, danwel de Overeenkomst terzake al een regeling bevat. In geval van vervanging van een Product, komen de retourkosten voor rekening van Klant. Het hiervoor in dit artikel bepaalde geldt niet indien door Klant Producten ter beschikking worden gesteld aan een Consument. Voor Programmatuur geldt dat onvolkomenheden die het normale gebruik niet wezenlijk beperken, niet vallen onder deze garantie.

Artikel 14 Aansprakelijkheid Starclass Hosting
14.1 Starclass Hosting is alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van Starclass Hosting.
14.2 De totale aansprakelijkheid kan nimmer meer bedragen dan de totale van de voor de betreffende Overeenkomst bedongen vergoeding. Indien er sprake is van een Overeenkomst met een looptijd van meer dan 1 (één) jaar, dan wordt de bedongen vergoeding vastgesteld op het totaal van vergoedingen, bedongen voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan € 50.000,- (vijftigduizend euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.
14.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan schade aan zaken en letselschade.
14.4 Iedere aansprakelijkheid van Starclass Hosting voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.
14.5 Starclass Hosting is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van Klant die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de Dienst.
14.6 Starclass Hosting houdt Klant verantwoordelijk voor alle schade als gevolg van misbruik van domeinregistratie voorzieningen, waaronder maar niet uitsluitend het handelen in strijd met de geldende reglementen van het register, het aanvragen van domeinverhuizingen zonder toestemming, of het invullen van verkeerde of gefingeerde gegevens.
14.7 Alle gevolgen en schades ten gevolge van onachtzaam, dan wel oneigenlijk gebruik zijn ten laste van klant.

Artikel 15 Overmacht
15.1 Starclass Hosting is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt mede, doch niet uitsluitend, verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van Starclass Hosting, maatregelen of voorschriften van overheden, stakingen, storingen in de elektriciteitsvoorzieningen, internetverbindingen en/of in het telefoonnet en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet (meer) van Starclass Hosting kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens Klant nakomt.
15.2 Indien de periode van overmacht langer dan 60 (zestig) aaneengesloten dagen heeft geduurd, heeft Klant het recht de Overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring op te zeggen, zonder dat Starclass Hosting gehouden is tot enige vergoeding van de schade die Klant lijdt ten gevolge van die opzegging.

Artikel 16 Geheimhouding
16.1 Indien en voor zover bij de uitvoering van de Overeenkomst vertrouwelijke informatie van een Partij ter kennis komt van de andere Partij zal de andere partij deze informatie alleen gebruiken voor het uitvoeren van de Overeenkomst en toegang tot de informatie beperken tot personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen. Partijen staan ervoor in dat deze personen door een arbeidsovereenkomst en/of een geheimhoudingsovereenkomst verplicht zullen zijn tot geheimhouding van deze vertrouwelijke informatie.
16.2 Onder vertrouwelijke informatie valt niet informatie die reeds openbaar was op het moment dat deze ter kennis kwam van de ontvangende Partij, of die de ontvangende Partij ook van een derde heeft gekregen zonder dat daarbij een geheimhoudingsplicht is opgelegd en deze derde evenmin tot geheimhouding verplicht was.

Artikel 17 Duur en beëindiging
17.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur die in de Overeenkomst is vermeld. Na afloop van de in de Overeenkomst vermelde duur, wordt de Overeenkomst steeds automatisch verlengd voor een termijn van 1 (één) jaar of de in de Overeenkomst vermelde termijn, tenzij de Overeenkomst door één der partijen schriftelijk, danwel indien overeengekomen per e-mail, wordt opgezegd, uiterlijk 2 (twee) maanden voor het einde van de lopende termijn.
17.2 Iedere Partij is gerechtigd om de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt.
17.3 Starclass Hosting is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist en zonder dat Starclass Hosting hierdoor schadeplichtig wordt jegens Klant, indien aan Klant voorlopige of definitieve surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van Klant is aangevraagd, er beslag is gelegd op (een deel van) de goederen van Klant of indien de onderneming van Klant wordt geliquideerd of beëindigd.
17.4 In geval door omstandigheden, ook indien deze haar oorzaak bij Starclass Hosting vinden, Starclass Hosting tijdelijk of blijvend verhinderd is de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Starclass Hosting het recht te harer keuze de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder daarvoor schadeplichtig te zijn jegens Klant. Starclass Hosting stelt Klant daarvan binnen een redelijke termijn op de hoogte.
17.5 Indien een server of website van Klant gevaar oplevert voor het netwerk en/of de Dienst van Starclass Hosting, kan Starclass Hosting Klant aanwijzingen geven die binnen de gestelde termijn dienen te worden uitgevoerd. Indien Klant deze aanwijzingen niet binnen de gestelde termijn uitvoert, is Starclass Hosting bevoegd de Overeenkomst te beëindigen.
17.6 Ontbinding van de Overeenkomst ontslaat Klant niet van enige betalingsverplichting terzake van reeds door Starclass Hosting geleverde Diensten, tenzij Starclass Hosting terzake van een bepaalde Dienst in verzuim is. Bedragen die Starclass Hosting voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
17.7 Direct na beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden ook, staakt Klant het gebruik van de ter beschikking gestelde Dienst en retourneert hij alle exemplaren van Programmatuur, documentatie en andere materialen die in het kader van de Overeenkomst aan Klant ter beschikking zijn gesteld.
17.8 In geval van beeïndiging van de Overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van de Overeenkomst doorlopen:
- Openstaande betalingen;
- Geheimhouding;
- Intellectuele eigendomsrechten;
- Aansprakelijkheid.
Deze verplichtingen zullen blijven bestaand zolang Starclass Hosting op het voortbestaan daarvan in redelijkheid aanspraak kan maken.

Artikel 18 Opschorting
18.1 Starclass Hosting is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, op te schorten indien Klant tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst, waaronder mede, doch niet uitsluitend begrepen, de verplichtingen uit het Gebruikersreglement, opgenomen in Bijlage 1, danwel indien Starclass Hosting gegronde vrees heeft om aan te nemen dat Klant niet (volledig) aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen, onverminderd enig ander aan Starclass Hosting toekomend recht.
18.2 Starclass Hosting zal Klant vooraf van een dergelijke opschorting op de hoogte stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Starclass Hosting kan worden verlangd.
18.3 De verplichting van Klant tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft tijdens de opschorting bestaan.
18.4 Zodra Klant alsnog de Overeenkomst nakomt en/of voldoende zekerheid stelt ter voldoening van zijn verplichtingen, zal Starclass Hosting de opschorting opheffen.

Artikel 19 Varia
19.1 De bepalingen in de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen Partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken of uitlatingen van Starclass Hosting terzake het onderwerp van de Overeenkomst en leveren daarvoor uitsluitend bewijs.
19.2 Starclass Hosting mag bij het uitvoeren van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.
19.3 Starclass Hosting mag de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst overdragen aan derden en zal Klant daarvan op de hoogte stellen. Indien de overdracht van verplichtingen aan een derde voor Klant redelijkerwijs niet aanvaardbaar is, heeft deze het recht de Overeenkomst binnen 5 (vijf) dagen na ontvangst van de betreffende mededeling op te zeggen.

Artikel 20 Geschillen
20.1 De aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering door Starclass Hosting van Diensten worden beheerst door Nederlands recht.
20.2 Geschillen tussen Starclass Hosting en Klant die voortvloeien uit of betrekking hebben op de aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering door Starclass Hosting van Diensten, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement 's-hertogenbosch.

20 oktober 2008

BIJLAGE 1 GEBRUIKERSREGLEMENT

Algemeen
1.1 Klant zal zich bij het gebruik van de Dienst gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden en zal zich houden aan de relevante wet- en regelgeving, dit Gebruikersreglement, de netiquette, alsmede aan alle door Starclass Hosting bekendgemaakte instructies.
1.2 Indien Klant in strijd handelt met hetgeen in dit Gebruikersreglement is bepaald, heeft Starclass Hosting het recht Klant met onmiddellijke ingang uit te sluiten van elk verder gebruik van de Producten en/of Dienst van Starclass Hosting, zulks onverminderd het recht van Starclass Hosting om nadere rechtsmaatregelen te treffen en/of schadevergoeding te eisen.
1.3 Klant zal de Dienst niet gebruiken, danwel doen laten gebruiken, voor onrechtmatige of strafbare handelingen. Hieronder wordt mede, doch niet uitsluitend verstaan het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden, het verspreiden van racistische uitingen, kinderporno, crimineel dataverkeer of geheime of vertrouwelijke informatie, het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag, het plegen van computervredebreuk, het vernielen, beschadigen of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en programmatuur van anderen, danwel het zich door middel van valse sleutels, valse codes, valse hoedanigheden toegang verschaffen tot het netwerk, data en systemen. Het is Klant niet toegestaan websites op de servers van Starclass Hosting op te slaan die voor meer dan 50% (vijftig procent) uit downloads bestaan of om websites op te slaan die op enig moment beslagleggen op meer dan 10% (tien procent) van de processorcapaciteit op de servers van Starclass Hosting, tenzij Klant een Overeenkomst met betrekking tot een dedicated server met Starclass Hosting is aangegaan.
1.4 Het is Klant niet toegestaan processen in gang te zetten of te laten voortbestaan, waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige gebruikers van het internet hindert of het overige gebruik van de Dienst nadelig beïnvloedt.
1.5 Het is Klant niet toegestaan om ongevraagd junkmail, bulkmail of spam te verzenden. Een Klant zal geen mail-server van een ander netwerk gebruiken om mail te versturen of door te sturen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van dat netwerk. Deze regels zijn van toepassing op ieder op internet gebaseerd distributiemedium en iedere applicatie die gebruikt maakt van internet (zoals usenet-news of fax-achtige documenten die worden verstuurd via het internet). Indien Klant in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde, verbeurt Klant, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 2500,- (vijfentwintighonderd euro) per overtreding vermeerderd € 1000,- (duizend euro) per dag dat zulke overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Starclass Hosting om, naar haar keuze, volledige schadevergoeding te vorderen. Daarnaast is Starclass Hosting Klant met onmiddellijke ingang uit te sluiten van elk verder gebruik van de Producten en/of Dienst van Starclass Hosting, zulks onverminderd het recht van Starclass Hosting om nadere rechtsmaatregelen te treffen en/of schadevergoeding te eisen.
1.6 Klant zal de door Starclass Hosting in het kader van de Overeenkomst geleverde Producten zorgvuldig behandelen.
1.7 Klant zal zelf zorgdragen voor een back-up van zijn eigen data.
1.8 Klant is gebonden aan de hoeveelheid schrijfruimte en dataverkeer zoals deze is beschreven in de Overeenkomst. Klant is ervoor verantwoordelijk dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden. Starclass Hosting is gerechtigd Klant de toegang tot haar Dienst te ontzeggen en/of te beperken indien Klant de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer overschrijdt. De blokkering/beperking wordt eerst opgeheven op het moment dat Klant de kosten heeft vergoed die Starclass Hosting hem voor deze overschrijding in rekening mag brengen. Indien het extra verbruik niet door Klant wordt vergoed, is Starclass Hosting gerechtigd te Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te beëindigen. Bij bepaling van de overschrijding van de in de Overeenkomst gestelde limieten, geldt de meetmethode en de administratie van Starclass Hosting.
1.9 Aanpassingen aan de automatisch gegenereerde documenten op welke wijze dan ook zijn niet toegestaan en worden zonder schriftelijke bevestiging door Starclass Hosting als ongeldig beschouwd.
1.10 Starclass Hosting gebruikt e-mail voor communicatie. Het is de verantwoordelijkheid van klant om te allen tijde een actief e-mailadres bij te houden in het aangeboden controlepaneel, en e-mails gericht aan dit adres regelmatig, maar binnen maximaal 7 dagen, te lezen.

Onrechtmatige informatie
1.11 Starclass Hosting is te allen tijde gerechtigd maatregelen te nemen om onrechtmatige informatie te verwijderen of te blokkeren danwel het anderszins onrechtmatige handelen op te heffen, waaronder mede begrepen, doch niet uitsluitend, het (tijdelijk) buiten gebruik stellen van de Dienst. Starclass Hosting is tevens bevoegd persoonsgegevens aan derde partijen te verstrekken indien melding wordt gemaakt van informatie waarvan aannemelijk is dat deze onrechtmatig is.

Wijziging Gebruikersreglement
1.12 Starclass Hosting is te allen tijde gerechtigd dit Gebruikersreglement te wijzigen. Starclass Hosting zal de wijziging op haar Website bekendmaken. Klant is niet gerechtigd de Overeenkomst als gevolg van deze wijziging op te zeggen.